Foreningen → Generalforsamling 2023
Referat:

Pirkens
Generalforsamling 2023:


Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 9/2 2023
Dagsorden:
1.Valg af dirigent:
2.Formandens beretning:
3.Fremlæggelse af regnskab
4.Fastlæggelse af kontingent /indskud
5.Indkommende forslag:
6.Valg til bestyrelsen:
7.Valg af suppleant:
8.Valg af revisor:
9.Eventuel/Uddeling af årspræmier.

1.Valg af Dirigent: Bestyrelsen foreslog Hans Ole Pedersen (HOP)
Dette blev enstemmigt vedtaget, HOP takkede for valget og kunne meddele at
Generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

2. Formandens beretning: AS fremlagde beretningen (Beretningen ligger i sin helhed på
hjemmesiden, ”vær bla. OBS på afsnittet Lodsejere” )

Der blev i forbindelse med bestandannelyse som DTU havde foretaget, talt en del om de
positive resultater som der var fremkommet. Lerkenfeld Å ligger som en af de bedste åer i
vores region.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3.Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt af en enig generalforsamling.
4.Fastsættelse af kontingent / indmeldelsesgebyr: TS. meddelte af det forbliver status quo.
Dette blev godkendt af en enig generalforsamling.
5:Indkommende forslag: Mads Davidsen: Fangstbegrænsning på 1 fisk pr. dag pr. medlem,
samt udmeldelse af Ryå SNR.

Begge forslag blev forkastet efter afstemning.
6
.Valg af kasserer: Torben Sørensen. TS blev genvalgt af en enig generalforsamling.
7. Valg til bestyrelsen: Peter Højfeldt-Per Busk-Johnny Nielsen-Peter Nielsen.
Samtlige blev genvalgt at en enig generalforsamling.
8. Valg af suppleant: Klaus Binderup. KB blev genvalgt af en enig bestyrelse.
9.Valg af revisor: Erik Lyksborg. EK blev genvalgt af en enig generalforsamling.
10: Uddeling af års præmier: Blev valgt ved lodtrækning af de indkommende fangster.
1 Præmien: John Larsen
2 Præmien: Søren Møller Jørgensen
3 Præmien: Hans Georg Hansen
11. Eventuel:
Vagn Olesen søgte om hjælp til de kommende arbejdsdage, hvis der skulle være nogen som
gerne ville stå til rådighed, bedes man kontakte formanden AS.

Per B. Søgte ligeledes om hjælp til den kommende Jagt & Udeliv i Års d. 26-27/2
Der blev kort diskuteret skarv / sæl proklamatikken. Det fremkom vedr. skarver at der ikke har
været synlig mange til stede i Å systemet, men der bør til stadighed observeres.

I forbindelse med sæler skal dette indberettes når man ser sæler i åen, det er fremkommet at
det skal være daglige observationer før man kan eventuel kan fortage sig noget i form af
beskydning.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter Generalforsamlingen kunne traditionen tro
gå til de gule ærter, TS kunne ligeledes orientere at Foreningen stod for betalingen.