Foreningen → Generalforsamling 2024
Pirkens ordinære generalforsamling den 8. februar 2024.
 
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Per Woldbye. Han blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
2. Formandens beretning:
Konstitueret formand John Larsen startede med at vi mindedes dem, der ikke er her mere. Vi rejste os og holdt 1 minuts stilhed. Derefter aflagde han beretning om, hvad der var sket siden sidste generalforsamling. Det blev gjort ud fra egne og Allans notater. Beretningen blev godkendt.
Beretningen findes i et separat dokument og kan læses på Pirken.dk.
 
3. Fremlæggelse af regnskab:
Kassereren gennemgik de vigtigste tal i regnskabet for Sportsfiskerforening Pirken og Fonden. De viste desværre begge et underskud. Der er endvidere kalkuleret med underskud for 2024.  Regnskabet blev godkendt.
 
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud:
Bestyrelsen foreslog en stigning af kontingent med 75 kr. årligt og en nedsættelse af indskud med 50 kr. Ændringerne er gældende fra 2025 og kontingent udgør herefter 525 kr. for seniorer og 100 kr. i indskud.
Stigningen er begrundet i øgede lejeomkostninger for væsentligt mere fiskevand efter sammenlægning med ASF og generelle prisstigninger.
 
5. Indkomne forslag:
Der var et forslag fra bestyrelsen, som lyder:
Pirkens bestyrelse stiller forslag om at fremtidig indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af kontingent kan foregå elektronisk, for eksempel pr. mail.
Det vil tidligst ske til opkrævning af kontingent 2026 og indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2026. Forslaget blev vedtaget.
 
6. Valg af formand:
Konstitueret formand John Larsen blev opstillet og valgt.
 
7. Valg til bestyrelsen:
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer, der var stoppet inden generalforsamlingen. Det var Allan Schiby, Hans Ole Pedersen og Johnny Nielsen. John Larsen som var næstformand blev nyvalgt til formand. Der skulle så vælges 4 til bestyrelsen. Kent K. Hansen blev genvalgt for 2 år og Vagn Olesen og Sebastian Pedersen blev nyvalgt for 2 år. Erik Busk blev nyvalgt for 1 år.
 
8. Valg af suppleant:
Klaus Binderup havde meddelt at han ikke ville genvælges og Vagn Olesen var blevet valgt til bestyrelsen, så der skulle vælges 2 nye. Jan F. Hansen blev nyvalgt for 2 år og Kristian Elkjær for 1 år.
 
9. Valg af revisor:
Hans Ole Pedersen var på valg og blev genvalgt.
 
10. Eventuelt:
John Larsen takkede dem der var trådt ud af bestyrelsen for deres store arbejde for foreningen.
Peter Bjerregaard efterlyste bedre skiltning af P-pladser. Han tilbød at hvis nogen havde brug for en guidning på det nye stykke fiskevand fra Aalborg Sportsfiskere, så vil han godt stå til rådighed.
Der blev trukket lod mellem dem der havde rapporteret fangster og dermed tilmeldt deres fisk til årets fisk konkurrencen.
John Larsen vandt et gavekort på 250,00 kr. (Blev doneret til Junior tiltag)
Peter Bjerregaard vandt et gavekort på            500,00 kr.
Thommas Laibjørn vandt et gavekort på         1000,00 kr.
Gavekortene var delvis sponsoreret af Jægeren og Lystfiskeren.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Der blev efterfølgende serveret et flot og velsmagende stjerneskud fra Kongerslev Kro.