Foreningen → Formandens beretning 2024
Generalforsamling 2024 – Formandens beretning.
   
Vi mindes de der ikke er hos os længere med 1 minuts stilhed.
 
Formandsskifte i utide
Som oplyst i nyhedsbrevet d. 31. januar, så er Allan Schiby blevet længerevarende sygemeldt. Det betyder desværre at han har set sig nødsaget til at træde tilbage som formand.
Bestyrelsen konstituerede næstformand John Larsen som formand indtil generalforsamlingen.
 
Vi takker Allen for den kæmpe store indsats han har ydet i sine 14 år på formandsposten, det er uddybet i nyhedsbrevet som jeg håber i har læst.
Allan har heldigvis fået det bedre, men det vil formentlig tage nogen tid, før vi ser hans glade ansigt i foreningen igen.
Allan, vi ønsker ham rigtig god bedring og glæder os til at se dig tilbage igen for fuld skrue!
  
Foreningens sammenlægning
Lige før generalforsamlingen 2023 blev formanden kontaktet af bestyrelsen fra Aalborg Sportsfisker.
Henvendelsen gik på om vi skulle sammenlægge vores foreninger og Pirken ville overtage forpligtelserne overfor lodsejerne.
Henvendelse og en mulig aftale blev drøftet i bestyrelsen og fremlagt ved generalforsamling 2023 til godkendelse. Forslaget blev positivt modtaget og formanden fik mandat til at arbejde videre med sammenlægningen.
Forslaget blev ligeledes fremlagt ved generalforsamlingen for Aalborg Sportsfisker med samme positive resultat. Formænd og kassere aftalte de økonomiske forhold og vilkår for overdragelse af medlemskaber. Sidste brik i sammenlægningen var et besøg hos ASFs lodsejere og deres accept. Peter Bjerregård, Carsten Ullerup og Allan Schiby tog turen rundt til lodsejerne, heldigvis blev sammenlægningen også positivt modtaget.  
Dermed er vores fiskevand udvidet væsentligt så vi nu har omkring 20 km af åen og det forventes naturligvis at alle foreningens medlemmer respektere de betingelser, der er for leje af det nye fiskevand.
Vigtigt er det at være opmærksom på nogle særregler på de ydre strækninger og ved Vesterbro 46.
Sæt dig derfor grundigt ind i disse regler før du starter fiskeriet, brug vores interaktive kort over fiskevandet som er på hjemmesiden.


Udlægning af stenrev i Limfjorden
Limfjordsrådet hjælper Aalborg Kommune med at etablere nogle mindre stenrev i Limfjorden omkring Aalborg. Projektet er et af 4 pilotprojekter i projekt ”Kysthjælper – Vi giver havet en hånd”, styres af Danmarks sportsfiskerforbund.
Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager aktivt i naturgenopretningen. Et lignende projekt i Horsens fjord har vist gode resultater når det gælder levevilkår for fiskeyngel, større fisk og andre dyr i fjorden.
Pirken blev indbudt til et møde om projektet, formanden deltog men vi valgte ikke at gå aktivt ind i projektet.    
 
Aalborg kommune og Limfjordsrådet har i september 2023 indviet det første nye stenrev, det ligger faktisk i området uden for vores klublokaler i Fjordparken.
 
Indsatsen med indsamling af sten og etablering af stenrev er finansieret af Aalborg Kommune, med støtte fra forskellige fonde og erhvervslivet. Arbejdet koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat
Selve arbejdet med sortering og udlægningen af sten foretages med stor hjælp fra frivillige kræfter.
Vi syntes nye stenrev er en rigtig god ide og et spændende projekt, så har du tid og mulighed for at hjælpe, så kan du tage kontakt til Limfjordsrådet for at få at hvide hvordan.
 
Se mere på: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/kysthjaelper-stenrev-i-aalborg-kommune/


Nyt fiskeregulativ for Limfjorden
Siden 2019 har der været nedsat et udvalg bestående af:
Jørgen Christensen (formand Viborg sportsfiskerforening), Johannes Christensen (Trend å), Henning Pedersen (Struer Kystfiskerforening), Jens Andersen (Brønderslev Lystfiskerforening, Kenneth Brask (Struer Kystfiskerforening), Mads Kjærgaard (Brønderslev Lystfiskerforening), Aage Grynderup (Limfjordssammenslutning), Allan Schiby (Sportsfiskerforeningen Pirken) og Kaare Ebert (DSF)
 
Et udvalg der skulle arbejde med forslag til et nyt Fiskeriregulativ for Limfjorden.
Grundet Corona blev arbejdet forsinket, men efter flere høringer og møder med forskellige interesseorganisationer, er der nu kun nogle enkelte punkter som udestår, hvor lystfiskerne og fritidsfiskerne ikke har kunnet nå til enighed, derfor er disse punkter blevet sendt videre til kommentering hos DTU-Aqua, det er nu sket og det forventes at der findes en løsning til alles tilfredshed.
Dermed kan udvalget i enighed forelægge forslaget til politisk behandling og forhåbentlig få det vedtaget.
Målet er at får en bedre beskyttelse af Limfjordens fiskebestande. 
 
Fiskesæsonen i Lerkenfeld å
Sæsonen 2023 har været både meget varm og meget våd.
Den tidlige sommervarme blev afløst af en meget regnfuld højsommer.
Det har formentlig haft indflydelse på fiskene, da der har været ganske mange fisk at fange i åen igennem hele sæsonen.
Selv på de sidste dagen var der fine nystegne fisk at fange.
Desværre er det dog ofte på ”rygtebørsen” vi kan få opsnappet oplysninger om en stor del af fangsterne, det er ikke tilfredsstillende.
 
Fangstindberetning
Først en stor tak til jer der har indberettet fangster i 2023!
Det giver os vigtig viden om åens fiskebestande og er nødvendigt supplement til de andre bestandsundersøgelser vi får lavet.
Der er indsendt 28 fangstrapporter i 2023
Heri er der indberettet i alt 31 Havørreder og 2 Regnbuer/ Steelheads.
 
Der er rapporteret følgende havørreder:
17 fisk mellem 40 og 50 cm (snit på 46 cm)
9 fisk mellem 51 og 60 cm (snit på 57 cm!)
2 fisk over 70 cm (72 og 75 cm)
 
Gennemsnitsstørrelsen af HØ over målet er 51,7 cm.
Årets største på 75 cm / 5,0 kg blev fanget af Jesper Carstensen på spinder.
Stort tillykke til Carsten for den flotte fisk. Jesper fik også den næststørste på 72 cm / 4,2 kg, godt gået.
Generelt blev der indberettet mange flotte fisk i 2023
 
Vigtigt: Indberetningerne af fangster betyder meget for foreningens arbejde både med fiskepleje og medlemspleje.  
Vi vil derfor på det kraftigste anmode alle medlemmer om at rapporterer deres fangster på hjemmesiden - gerne med billede. De fleste tager alligevel et billede af fisken og det kan meget nemt indberettes på hjemmesiden.
Alternativt send rapport evt. med billede til Pirkens mailadresse: pirken1956@gmail.com eller til en af os i bestyrelsen.
Det giver øjeblikkelig aktivitet på vores hjemmeside og Facebook, når der kommer billeder op af fangede fisk.
Du behøver ikke oplyse nøjagtig hvor du har fanget fisken eller din fiskemetode.
 
Bestyrelsen arbejder på en langsigtet løsning i samarbejde med Fangstjournalen.dtu.dk  
Målet er at indberetninger i fangstjournalen af fangster i Lerkenfeld å kan går direkte ind på Pirkens hjemmeside og at vi i kan trække fangstdata for åen derfra.
Det vil også hjælpe DTU-Aqua med at holde statistik for bestanden af ørreder.
Se mere på: https://fangstjournalen.dtu.dk/
 
Markedsførings aktiviteter 2023
I arbejdet på at skaffe nye medlemmer blev der i året løb lavet følgende tiltag:
Udstillings stand på messen ”Jagt og Udeliv” i Aars
Godt besøgt og vi fik en del nye medlemmer.
Vi deltager også i år !
Vi lavede en junior aften
Der var ret begrænset deltagelse
Vi gentager det ikke i denne form
Fælles informations dag for klubberne i Fjordhuset
Der var rimelig deltagelse, men vi fik ikke nye medlemmer af PIRKEN i den forbindelse.
Vi må overveje det, hvis det bliver arrangeret igen.     

Udendørs aktiviteter 2023:
Endelig et år med mulighed for et fuldt aktivitetsprogram.
Der har således været et alsidigt tilbud på fisketure for vores medlemmer.
Premiere tur til Lerkenfeld med suppe i marts, Mariager fjord turen i april, Fladfisketur (mest Fjæsing) i juni. Fladfisk tur igen i okt. og Afslutnings hygge med suppe i Skovhytten ved Lerkenfeld å i nov.
Desværre var der ikke tilslutning nok til: Geddeturen i marts, Aftentur til Lerkenfeld å i juli og Turen til Navnsø (gedde og aborre) i september, så disse ture blev aflyst.
 
Havfiskerne havde mange turer på programmet i 2023, en del af dem som følge af det gode samarbejde med Snøren.
Året 2023 blev dog et temmelig hård år for dem, da det ofte blæste alt for meget , så de ikke kunne komme af sted.
Selv den meget populære årlige tur til Fynshav måtte aflyses, da stormen Pia lige kiggede forbi.
 
Indendørs aktiviteter 2023:
Klubaftner har også haft fuldt program med blandt andet fluebinding. De fleste gange er det med en dygtige fluebindere som binder aftenens flue og vi andre binder efterfølgende (næsten) den samme flue. Der bliver heldigvis også masser af tid til snak og hyggeligt samvær, og det gælder jo alle også selv om i ikke binder fluer.


For første gang prøvede via at afholde et kræmmermarked med fiskegrej.
De 9 sælgere der var tilmeldte skulle selv stå for salget af deres grej og der var faktisk et ganske godt udvalg af grej. Desværre var der ikke mødt så mange sultne købere op.
Lidt grej fik da byttet hænder, men mest mellem sælgerne indbyrdes.
 
Andespillet blev også en rigtig god og hyggelig aften. Der var flere deltagere end der har været de seneste par sæsoner og der var gode præmier til de fleste deltagere.
 
Rigtig dejligt at den årlige julefrokost kunne afholdes igen. Det er en anden måde at mødes på også for dem der måske ikke længere kommer så ofte til fiskevandet.  
 
Aktiviteter 2024
Der er allerede lagt mange aktiviteter ind for det kommende år. Der er også nyheder, blandt andet ”Det store krebsegilde” i august og der kommer flere til.
Lige nu er der planlagt 14 ture på havet, dem finder du på hjemmesiden (komme på Facebook).     
Så hold øje med vores nyhedsbrev, aktivitetsoversigten på hjemmesiden og begivenhederne på Facebook. NB! Der er stadig få ledige pladser på Præmieturen den 9. maj !
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til arrangementer i løbet af 2024 !


Lodsejere 
Allan skriver: Den årlige uddeling af lodsejerkurve blev gennemført som planlagt. Vi mødte en del af dem hjemme og de var heldigvis meget positive, både over for foreningen og vores færden ved åen.
Det er en fornøjelse at komme ud og besøge dem, det skal i hjælpe os med fortsætter.
Stor tak til Hans Jørgensen for hans hjælp til gennemførelsen af denne opgave.


Der har været lidt dialog med Mikkel Kjeldsen (Lerkenfeld gods) omkring parkeringspladsen ved godset.
Der er en del uønsket ophold og færdsel og derfor har Kjeldsen planer om at opsætte en bom, som skal forhindre denne færdsel. Bommen vil blive udstyret med en kodelås. Koden får medlemmer af foreningen oplyst, så vi stadig kan benytte P-pladsen. 
Der er kommet en ny lodsejer lige nedstrøms Kællingetand på nordsiden – det stykke vi mangler.
De er meget opsatte på at gøre noget ved vandplejen og har derfor – i samarbejde med Kaare Ebert (DSF) – lavet et forslag til at udlægge gydegrus og sten i Dollemosegrøften, som har udløb lidt neden for vejbroen. Et projekt som de måske gerne vil have hjælp til at udføre.
 
Husk i øvrigt !
Observerer du at der er kommet nye ejere, så giv et praj til foreningens lodsejerkontakt, som så vil søge oplysninger om ejerforhold og tage kontakten.
Vi skal helst ikke risikere at kommer forkert ind på hinanden, fordi vi ikke har kendskab til at der er kommet nye ejere.
Foreningen kan kun bibeholde fiskevandet ved at have et godt samarbejde med lodsejerne.
Det er også meget vigtigt ved fremtidige udlægning af gydegrus og andre projekter med udvikling af miljøet i vandsystemet.

Der skal lyde en stor tak til vores lodsejere for et godt samarbejde i 2023 !


 
Ryå / Sammenslutningen Nedre Ryå (SNR): 
SNR afholdt igen nogle junior arrangementer. Arrangementer som har til mål, at vi i moderforeningerne gerne skulle få flere junior medlemmer.
Vi har som moderforening deltaget i enkelte af disse aktiviteter.
En enkelt tur til Blokhus Fiskepark. Et par ture til Ryå og en enkelt tur til Lerkenfeld og en tur til Kraghedesøen. Det er rigtig positivt, at vi har aktiviteter for juniorerne og vi skal også fremadrettet bakke op om disse tiltag.
Sæsonen har været god med nogle fine fangster generelt i Ryå. Der er fanget nogle rigtig fine fisk i efteråret og der er en lille drøm om, at der i fremtiden kan blive et egentligt laksefiskeri i åen.
 
Den årlige fiskekonkurrence havde 40 deltagere, lidt færre end tidligere år. Der var fint med fisk, en del valgte at genudsætte deres fangster.
Der blev fanget: 8 Havørreder, 3 Gedder, 2 aborrer, 1 Brasen og 3 skaller.
 
Lerkenfeld å / Vandpleje: 
DTU Aqua startede i februar 2022 mærkning af nedgængere i Lerkenfeld å, som led i en undersøgelse som skal klarlægge hvordan primært nedgængerne fra åen, bevægede sig rundt efter de har forladt åen. I Lerkenfeld å blev der også mærket et antal grønlændere som også bliver fulgt.
DTU Aqua håber bland andet at kunne finde forklaringen på at der tilsyneladende er mange ørreder der forsvinder før de når ud af Limfjorden, er det sæler, skarv eller ?
Vi havde glædet os til at se de første resultater af undersøgelsen i 2023, men arbejdet med at færdiggøre opgaven er desværre løbet ind i nogle udfordringer, da den ansvarshavende biolog ikke længere er ansat ved DTU Aqua.
Det seneste nyt fra DTU Aqua er at de forventer nogle resultater i løbet af et halvårs tid.
Vores deltagelse i el-fiskeriet, der foregik i hovedløbet fra St. Binderup kro og ned til Kællingetand hytten gav os en sidegevinst.
Vi fik et godt øjebliksbillede af ørredbestanden i hovedløbet her i februarmåned.
Ikke kun nedgængerne, men også mængden af yngel, små ørreder og stationære bækørreder, på de forskellige stræk i hovedløbet som blev elfisket.
 Alle de steder med vegetation og skjul stod der rigtig mange fisk. Vi konstaterede også at der selv ret højt op i åen faktisk flere steder var ganske mange grønlændere, ofte på nogle korte stræk.
Alt i alt en positiv oplevelse der underbygger den seneste bestandsanalyse i at vi har et af de bedste vandløb, om ikke det bedste, i regionen..
Majfluer i åen
Vi havde snakket om at lave et lille projekt med udsætning af Majfluer i Lerkenfeld å.
Ved flere ture til åen i slutningen af maj begyndelsen af juni kunne vi konstatere at den store Majflue allerede findes i åen og at fiskene elsker den !
Der var således ikke brug for udsætning, men at fortsætte miljøarbejdet i åen.
En indikator på god vandkvalitet !
 
Regulering af Skarv
I lighed med tidligere år, har vi fået tilladelse til at regulere Skarven som er en trussel for ørredbestanden i åen. Den 10. januar har vi indberettet den foreløbige regulering fra 2023 på 6 voksne fugle.
Grødeskæringen
I denne sæson har grødeskæringen været tilfredsstillende. Så de sidste par års samtaler med Vesthimmerlands Kommune er åbenbart slået igennem til deres entreprenør. Men de skal nok fortsat holdes til ilden.
 
Arbejdsdage ved åen
I marts blev den årlige arbejdsdag afholdt og der var et fint fremmøde.
Vagn havde lavet arbejdsplan for dagen med de mest påtrængende opgaver i hytterne og langs åen.
Han lavede desuden et stort stykke arbejde med at klargøre alle de nye skilte.
Den påkrævede renovering af Kirkespanget (broen neden for skovhytten) stod Vagn og Erik Busk i spidsen for, så det blev gjort rigtig godt, så nu holder den bro forhåbentlig i mange flere år.
Undertegnede koordinerede grupperne der stod for opsætning af skilte. Thomas og jeg var i gruppe og brugte min lille Pioner jolle til transport af en ordentlig stak skilte der skulle opsættes.  
I et af åens dybe huller forsøgte jeg at lave en grønlændervending i jollen – det var ikke nogen succes og kan bestemt ikke anbefales – slet ikke i marts måned! 
Vi fik dog reddet alle skiltene, men vi mistede alt andet løst i båden, inklusiv Vagns værktøj.
Dagen efter lykkedes det dog Vagn og jeg at fange min rygsæk og ved magnetfiskeri blev også Vagns værktøj reddet op igen – Pyh-ha.
Kæmpe stor tak til alle fremmødte for den store indsats der blev ydet, så vi kom igennem arbejdsprogrammet og kunne afslutte dagen med lækker tomatsuppe med hele svineriet.
Tak til Knud for et lækkert måltid.
Gydeforberedelse
Vandpleje udvalget planlagde i samarbejde med Peter Madsen fra Vesthimmerlands kommune (VHK) nogle opgaver for at bedre vandmiljø og gydebetingelser for fiskene. Der blev udført luftning af gydebanker i Søkbækken og Troelsbækken. Et arbejde der kan kræve sin mand, når først gruset har lagt i nogle år.
Tak til Kent, Sebastian, Vagn og Peter for et fortrinligt arbejde.
Det er dejligt at kunne konstatere at gydeområderne efterfølgende er blevet brugt af en del fisk.

Grødeskæringen i denne sæson har været tilfredsstillende. Så de sidste par års samtaler med VHK er åbenbart slået igennem til deres entreprenør. Men de skal nok fortsat holdes til ilden.
 
Tak for ordet.
John Larsen
Konstitueret formand
Sportsfiskerforeningen PIRKEN