Foreningen → Bestyrelsesmøde den 23. februar
 
 
 
Referat

Pirkens bestyrelsesmøde

Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato: 23/2 2023
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben-Kent-Vagn-Peter-Peter-Per-John-HOP.
Fraværende: Johnny-Klaus Binderup.

1.Formanden Allan: AS Gav udtryk for at generalforsamlingen havde været positiv, og der havde været
en god debat.

Sammenlægning med Aalborg Sportsfiskeriforening blev diskuteret.
Konklusion: AS/TS forsætter arbejdet i forbindelse med sammenlægningen.
.
2.Åen John: Forbereder arbejdsdag d.25/3. De nye skilte som blev fremlagt på generalforsamlingen fik
positive tilkendegivelser, og vil i nær fremtid blive opsat.

Konklusion: Arbejder videre med div. tiltag.

3.Kasserer Torben: TS kunne berettet at der manglede enkelte medlemmer, som ikke havde betalt
kontingent.

Konklusion: Arbejder videre.

4.Havet Peter: PH. Fortalte at præmie havturen havde pæne tilmeldinger.
Konklusion: Arbejder videre med div. tiltag.

5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B: JL./AS. Havde forslag om afholdelse af en aften med div. aktiviteter for
juniorer, tirsdag d.21/3 ca. fra kl. 18,00-20. Hvis dette falder godt ud, vil der evnt. blive lavet yderlige
tiltag igen tirsdag d.18/5. Der vil i samme forbindelse blive indlagt konkurrence med div. præmier.
Overskriften: Junior Cup.

Konklusion: Der arbejdets videre med div. tiltag.

6.Eventuelt: VO. Savnede medlemmer der var villige til at deltage i arbejdsdag ved åen lørdag d. 25/3.
Hvis der er nogen der gerne vil deltage kontakt venligst Vagn-Allan Kent.