Foreningen → Bestyrelsesmøde 5. oktober 2017
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:5/10 2017
Varighed:3 timer
Tilstedeværende: Allan - Flemming - Torben S - Torben H. - Søren - Peter - Per B.- Johnny -
Hans Ole.
1.Formanden Allan:
Gennemgik referat fra d. 10/8 samt ekstraordinær bestyrelsesmøde d. 17/8.
Konklusion: Ingen kommentarer.
.
2.Åen Flemming: FN.
Vedrørende vådområder oplyste FN at Jan Nielsen (Rebild Kommune) samt Finn Sivebæk er på tur ved de forskellige vandløb hvilket muligheder der ligger i eventuelle ændringer.
2>Div. Banner/Flyers/kalender blev præsenteret og alle syntes det var et stykke flot arbejde FN. Havde lavet.
Det blev oplyst at åen er blevet slået opstrøms, endvidere er det kommet FN. For øre at der har været talt om at etableret vådområde nedstrøms Pirkens vand ved Gedsted, FN. /AS. Kontakter begge kommunen (Henrik Gorm) for videre oplysninger.
Konklusion: Gennemgang vådområder: Bestyrelsen var enig om at Vagn Olsen repræsenterer Pirken.
Konklution2>Banner blev godkendt / Flyers godkendt med små rettelse i tekst samt det bliver separate sider så div. ændringer fremadrettet kan laves om uden det hele skal ændres. Bestyrelsen var enig om at arbejdet sættes i gang.
Der arbejdes videre på kalender, men stilles i bero indtil videre.
3.Kasserer Torben
TS. Meddelte der var kommet lidt flere medlemmer i løbet af sommeren, endvidere er der indmeldt 5 junior mere.
Div. datoer for indmelding, som står på hjemmesiden, fortæller hvornår der gives rabat.
Konklusion:
TS. Positiv udvikling der var tilmeldt lidt flere medlemmer over sommeren.
4.Havet Torben H.
TH. forelagde arbejdet med div. havture.
I forbindelse med Fynshavturen er der tilmeldt 13 medlemmer.
Der er en del som han samler op og vil forsat udbygge samarbejdet med Snøren.
TH. intension er at han vil arrangere 6 faste havture pr. år og vil efter behov lave flere hvis nogen
ønsker det.(Flot arbejde)
Konklusion:
TH. arbejder på de 6 kvalitetsture pr. år samt arbejder på at finde et godt prisleje for div. ture.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
Der var forslag fra PB. Om indkøb af nogle stole / borde til div angementer, PB. Forslog ligeledes
indkøb af nyt kølefryseskab. Bestyrelsen var enig om at indkøbet var i orden.
Vedrørende bankospil vil blive afhold i uge 45, endelig dato vil fremkomme på husets kalender samt på
hjemmesiden.
I forbindelse med ”udsmykning” af lokalet er der tildelt et meget begrænset stykke væg hvor Pirkens
vil kunne opsætte ”udsmykning” som skal relatere til undervisnings brug, da lokalet er et
undervisningslokale. Johny viste rundt i lokalerne samt hvad der var godkendt til ”udsmykning.
Konklusion:
PB. Indhenter pris på div. indkøb og orienterer TS. Inden indkøb.
Der opsættes div. ”udsmykning.
7.Eventuelt:
Mødet blev afsluttet i god ro og orden.
.