Foreningen → Bestyrelsesmøde 13. december 2018
Referat
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:13/12 2018
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan - Flemming- Torben S.- Per B. Torben H. Hans Ole.
Fraværende: Peter-Johnny-Søren
1.Formanden Allan: Referat fra d.4/10. ingen kommentarer/godkendt.
Forslag/vedtægtsændring om at ændre indkommende forslag til 14 dage før generalforsamlingen, AS tar det op på generalforsamlingen.
Div. rokader som var blevet forelagt blev forkastet enstemmigt af bestyrelsen.
AS. Havde et par emner (John Nielsen – Claus Binderup) som fremadrettet muligvis kan komme i spil som suppleant.
Henrik forsætter sin periode ud og vil efterfølgende gerne forsætte arbejdet med lodsejerne.
2.Åen Flemming
Der var ikke noget nyt at berette.
Det gamle el fiskegrej er videregivet til anden side. Fl. Har aftalt med DTU hvis der i fremtiden skulle blive brug for Elfiskeri kan dette lånes hos dem.
Konklusion: Arbejder videre med div. Oprettelser i forbindelse med udlægning af gydegrus.
3.Kasserer Torben
Medlemstallet ser rimeligt ud for 2018.Ellers ingen kommentarer.
Forslag om at ændre bestyrelsesmødet i dec. til januar.
Der var et par emner vedr. udgift i forbindelse med havture (TH.) som efterfølgende vil blive tilbagebetalt.
Mobil pay blev nævnt. Der foreligger nyt i forbindelse med at Pirken betegnes som erhverv (CVR) hvor der kan oprettes konto i bank (5 cifre) uden direkte at skulle have mobil tlf. der vil forekomme en lille udgift i forbindelse med div transaktion.
Konklusion: Bedre samarbejde vedr. div udgifter. TS. kikker på mobil pay.
4.Havet Torben H.
Fremtidig strukturering i forbindelse med havet blev drøftet. Bestyrelsen blev enig om at Pirken med TH. som turleder afholder 3 havture om året, Kr. himmelfartsdag- Fynshavturen- Nytårsturen.
Der vil blive købt 6 medlemskaber (rettigheder) hos Snøren (2400 kr.) hvor så Pirkens medlemmer kan tilmelde sig. Det er stadig først til mølleprincippet.
Der var opstået en del forviklinger omkring div. havture som blev diskuterede. Samtlige bestyrelsesmedlemmer var enighed om At man i fremtiden tager dem med til bestyrelsesmøderne for videre afklaring.TH. forsætter sit arbejde i 2019
Konklusion: Strukturering for 2019 blev enstemmigt vedtaget.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
I forbindelse med afvikling af andespil kunne PB. Berette at der var alt for få deltagere.
Julefrokosten havde heller ikke den store tilslutning, men løber lige rund.
Forslag til en evnt. mulighed for sammenlægning blev diskuteret.
Konklusion: Begge aktiviteter/forslag taget til efterretning.
7.Eventuelt
Mødet sluttede i god ro og orden.
.