Foreningen → Bestyrelsesmøde 11. januar 2018
Uddrag Referat Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:11/1 2018
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben-Flemming-Torben H.- Søren – Thomas – Henrik – Johnny.
Afbud: Per B. – Peter H.
1.Formanden Allan:
Referat fra 5/10 2017 oplæst.
Nyt bestyrelsesmedlem Thomas B. Smith blev budt velkommen.
Konklusion: Referatet blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.
.
2.Åen Flemming
En eventuel udvidelse af dambruget ved Godset blev vendt. Der har været en høring, hvor der kunne gøres indsigelse. Man afventer så resultatet af afgørelsen.
Vedr. div. Flyers vil disse blive bestilt snarest efter generalforsamlingen.
FN. Meddelte, at han stopper i bestyrelsen efter næste valgperiode (2 år)
Der er opsat slutskilt for Pirkens vand opstrøms møllegården.
Konklusion:
Bestyrelsen afventer høring/resultatet vedr. dambrugets afgørelse.
3.Kasserer Torben
I forbindelse med medlemstallet er der en mindre reducering i forhold til sidste år. Resultatet var at der i 2017 var 236 senior og 52 junior tilmeldt. (2016-247 senior / 58 junior)
Ts. Har stadig medlemmer der ikke betaler til tiden, bestyrelsen vedtog sidste år at hvis tidsfristen ikke blev overholdt, var det ensbetydende med at ”man” havde udmeldt sig selv.
TS. giver en lille frist, da en bankoverførsel kan tage nogle dage.
Der er problemer med post Nord vedr.flyttemedelser, da der i den forbindelse vil blive lagt ekstra gebyr på når et medlem ikke har meldt ind at vedkommende er flyttet.
Konklusion:
Bestyrelsen blev enig om at vedholde betalingsfristen.
Bestyrelsen opfordrer samtlige medlemmer der evnt. ændre adresse/tlf./mail adr. om at melde dette til Pirken / kasserer TS.
4.Havet Torben H.
TH. har stadig problemer med div. tilmeldinger ikke altid holder, da nogen melder fra i sidste øjeblik, hvor så turen ikke bliver rentabel.TH. vil i større grad samarbejde med Snøren for på den måde at vedholde div. tilbud for Pirkens medlemmer.
Præmie / Nytårstur vil Pirken forsat stå for alene.
Konklusion:
TH. vil stadig arbejde for at arrangere så mange ture som muligt, bestyrelsen har stor respekt for det store arbejde.
TH. vil forsat have tilmeldinger senest en mdr. før tur.
Der vil udformet retningslinjer for om de fremadrettede tilmeldinger skal være bindende.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
b
AS. Har kontaktet Sammenslutningen/Ryå vedr. det økonomiske kontingent for div. ”moderforeninger”. AS. Arbejder videre med emnet.
Konklusion:
Bestyrelsen vil efterfølgende tage emnet op efter repræsentantskabsmøde i februar.
7.Johnny. (JN)
I forbindelse med engagementet på Trekanten (2017) i Aalborg Ø havde J N. et forslag om man fremadrettet (2019) lavede engagementer fra vores egen domicil / Fjordhuset, som rent strategisk er nær fjord / båd m.m. og hvor Pirken kan lave noget rigtig godt PR.
Konklusion:
Bestyrelsen var enig om forslaget lyder spændende og vil til næste bestyrelsesmøde drøfte emnet.
8.Eventuel.
Der blev diskuteret rigtig mange tiltag om løst og fast og mødet sluttede i god ro og orden.
.