Foreningen → Bestyrelsesmøde den 6 april
Referat / Uddrag
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:6/4 2017
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan-Torben S.- Flemming – Torben H. – Per B.- Peter h.- Johnny –
Hans Ole.
Fraværende: Søren-
1.Formanden Allan
Referat fra d. 9/2 oplæst / godkendt.
AS. Kunne meddele Thomas Briket Smith havde sagt ja til hvervet som suppleant.
Der er kommet ny lodsejer på et af de øvre stykker (Simon Skovsgaard).
AS. Informerede om div. underskrifter i forbindelse med etablering af ekstra
Gydebanker.
.
2.Åen Flemming
Flemming oplyste at der var arbejdsdag d. 29/4. der er desværre ikke kommet
nogen tilmeldinger. Vedrørende hegn på godsets stykke vil der blive taget kontakt
for det videre forløb.
AS. Meddelte vedr. de ekstra Gydebanker vil blive sendt ud i offentlig høring. Der
vil herefter gå ca. 8 uger, hvor der vil komme eventuelle kommentarer.
3.Kasserer Torben
TS. Kunne oplyse at der stadig var en del medlemmer, der manglede at betale
kontingent.
Der blev diskuteret div. præmie for største fisk, bestyrelsen går i tænkeboks for en
eventuel fornyelse.4.Havet Torben H.
TH. har i forbindelse med havture haft forbindelse til andre foreninger for evnt.
samarbejde. TH. gør et stort stykke arbejde for at få Pirkens medlemmer anbragt
på div. havture og arbejder målrettet på at så mange som mulig kan få nogle gode
ture på havet.
TH. havde gennemgået div. papirer / aftaler og havde fundet nogle uheldige datoer
som vil blive rettet på hjemmesiden. TH. arbejder videre og vil i samarbejde med
Knud finde nogle gode løsninger/samarbejdspartnere/sponsorer.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per B.
PB. Orienterede om Outdoors messen som gav 12 senior samt 3 junior.
Vedr. Fjordparken d. 10/6 2017 vil der blive etableret fiskeri/fluebinding, samt
røgning af lidt ørreder.
Besøg hos Snøren var en positiv oplevelse.
Trekanten/lystfiskerfestival d. 20-21/5 2017. Der vil være en del foreninger samt
Aalborg kommunes naturvejledere, som vil lave en masse aktiviteter. Der vil bla.
andet opsat kastebane.
PB. kunne oplyse at Vesthimmerlands messecenter vil blive afholdt d. 24-25/2
2018. Bestyrelsen godkendte tilmelding.
AS. Har afviklet en tur til Mariager fjor, som var en rigtig hyggelig tur for de 10
mand som var med. Det kastede samtidig nogle pæne fisk af sig.
Vedr. Ryå var der ikke rigtig noget nyt.
7.Eventuel
Som aftalt vil der 6 gange om året komme uddrag fra bestyrelsesmøder på
hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer derfor samtlige medlemmer til at
følge/orientere sig for div. nyheder.