Foreningen → Bestyrelsesmøde 23. august 2018
Referat Uddrag
Pirkens bestyrelsesmøde
Mødeleder: Allan Schiby (AS)
Referent/ordstyrer: Hans Ole Pedersen (HOP)
Dato:23/8 2018
Varighed: 2,5 time
Tilstedeværende: Allan(AS)- Torben(TS) – Torben(TH)- Johnny – Per – Peter – Søren(SL) –
Hans Ole(HOP).
Fraværende: Flemming(FN) – Thomas.
1.Formanden Allan (AS): Referat fra d. 26/4 – 2018 ingen kommentarer.
Orientering fra mødet med Fiskeriministeriet var en positiv oplevelse hvor man ville se positiv på en eventuel reducering af sæler i div. åer. Der vil fremadrettet komme noget konkret.
Bestyrelsen opfordrer samtlige medlemmer til at indrapportere hvis man ser sæler i åen, enten til bestyrelsen ell. via det link der ligger på Facebook.
Der har været afholdt møde med Snøren (A.S. / T.S.) hvor der blev drøftet div. tiltag til havfiskeriet/ture m.m. Strukturen vil fremadrettet være et nært samarbejde med Snøren så havfiskerne vil få en god tilgang for det videre fiskeri.
Der er kommet en invitation fra DSF (Dansk Sporfisker forening) i forbindelse med omstrukturering/organisering inden for forbundet Allan S./ Søren Linneman deltager.
Konklusion: Bestyrelsen følger op på de kommende møder.
.
2.Åen Flemming (FN):
Vedr. Odderbækken er der hermed givet godkendelse til etablering af gydebanker. Arbejdet forventet at starte sidst på foråret 2019. Flemming/Allan tilrettelægger arbejdsgangen.
Arbejdsdag ved åen er udsat da bestyrelsen vurderer pt. ikke er streng nødvendig.
I forbindelse med væltede træer, er det Vesthimmerlands kommune der tager sig af dette.
Konklusion: FL / AS. Sammensætter hvem der gør hvad inden arbejdet går i gang.
3.Kasserer Torben (TS)
T.S. kunne berette at medlemskabet for Pirken ser fornuftig ud, der har været en pæn fremgang med nye medlemmer (seniorer)
Bestyrelsen diskuterede om/at man skulle lave en notits på giroindbetalingen at man skal kunne fremvise gyldig
Kvittering ved forespørgelse når man fisker ved åen.
Konklusion: TS. laver div. ændringer i forbindelse med fremvisning af kvittering ved åen.
Obs. Hvis man mailer til kassereren husk mailadressen er webmaster@pirken.dk
4.Havet Torben(TH).
Havet blev diskuteret under punkt 1.
Konklusion: TH. arbejder videre med det nære samarbejde med Snøren.
5.-6.Aktiviteter+Rye Å Per (BP).
Vedr. aktiviteter Fjordparken er der opstart fredags d.31/ kl. 10 – 13 og efter en pause kl. 15 – 18.
Lørdag d. 1/9 starter det fra kl. 10-16. Der vil være fluebind samt kast, efterfølgende vil der være mulighed i fjorden.
Der vil være tilbud for nye medlemmer på 300 kr. (medlemskab samt indskud betales på dagen)
Der er konkurrence ved Ryå d. 2/9 2018.
Konklusion: PB. Sammensætter div. mandskab.
7.Eventuelt
HOP. Spurgte ind til om man i forbindelse med planlagt tur fra efterskolen kunne informere Pirken om at der vil komme en del efterskole elever til åen den pågældende dag, enten via Facebook ell. ved eventuel opringning til formanden.
Da nogle medlemmer kører en del km. vil det spare lidt irritation fra medlemmerne side hvis der går en 10-12 efterskoleelever den pågældende dag man valgt at tage til åen.
Lad os give dem (efterskoleeleverne)ro til at fiske og have en fornøjelig tur, og vi medlemmer kan ved en evnt. Information tilrettelægge vores tur en anden dag.
Johnny: Ville forsat gerne lave en afslutning på året og herved bibeholde den gode tradition, men vil gerne have økonomien på plads.
Konklusion: Efterskolen: AS. Følger op med forespørgelse.
Konklusion: Johnny arbejder videre på engagementet.
Mødet sluttede i god ro og orden samt hyggesnak.